เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 โดยก่อนหน้านั้นได้ดำเนินงานภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง การบริหารงานอยู่ในรูปแบบหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา สร้างสรรค์ผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยบุคลากรในส่วนของคณาจารย์ที่เข้ามาร่วมพัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติ นั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยมีสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแล

ปรัชญา

“Age Quod Agis” 
(Do what you do well, pay attention to what you are doing) 
 
วิสัยทัศน์
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
2. ผลิตงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติ
3.  บริการวิชาการในด้านภาษาและวัฒนธรรม
4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.  บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล