เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 โดยก่อนหน้านั้นได้ดำเนินงานภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง การบริหารงานอยู่ในรูปแบบหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา สร้างสรรค์ผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทันโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยบุคลากรในส่วนของคณาจารย์ที่เข้ามาร่วมพัฒนาสถาบันการศึกษานานาชาติ นั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยมีสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยกำกับดูแล

ปรัชญา

“Age Quod Agis” 
(Do what you do well, pay attention to what you are doing) 
 
วิสัยทัศน์
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานด้านการจัดการศึกษานานาชาติ การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในสหวิทยาการที่ตระหนักรู้ในศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งแสวงหาคำตอบตลอดจนแก้ปัญหาในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
3.  การบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
4.  ทำนุ บำรุง ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับนานาชาติเพื่อให้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์