เกี่ยวกับ

บุคลากร

ทำเนียบบุคลากรสถาบันการศึกษานานาชาติ

 

                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
 
 
อาจารย์ยุทธชัย  บุ้งทอง
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
 
 
อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์  นันทสำเริง
รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
 
 
นางอุมาพร วิทยาศิลป์
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
 
นางสาวมินตรา ปานกล่ำ
นักวิชาการศึกษา