ศูนย์เวียดนามศึกษา

เกี่ยวกับ

          ศูนย์เวียดนามศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก่อกำเนิดขึ้นจากการที่มีการเปิดประตูสู่อาเซียน กรอปกับจังหวัดอุบลราชธานีมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมาก ทางสถาบันการศึกษานานาชาติ จึงเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งการแต่งกาย อาหาร ภาษา และวัฒนธรรมอื่น ๆ ของประเทศเวียดนาม จึงมีความคิดที่ให้ก่อตั้งศูนย์เวียดนามศึกษาขึ้น เพื่อเผยแพร่สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม 

          ศูนย์เวียดนามศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงก่อกำเนิดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีอาจารย์ทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล เป็นที่ปรึกษาให้แก่ศูนย์เวียดนามศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี