ศูนย์จีนตะวันตกศึกษา

เกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาและผู้ก่อตั้งศูนย์จีนตะวันตก 

     ศูนย์จีนตะวันตกศึกษาสถาบันศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2557 โดยในพิธีเปิดศูนย์จีนตะวันตกศึกษาสถาบันศึกษานานาชาติอย่างเป็นทางการนั้นได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, น.ส.สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายเซี่ย ผู่เกิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่นและคณะ ตลอดจนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายศูนย์จีนตะวันตกศึกษาสถานบันการศึกษานานาชาติอย่างเป็นทางการ พร้อมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลด้านตะวันตกจีน ร่วมกับ ในการดำเนินงานตามโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีคุณหมิง และมหาวิทยาลัยภาษาและศิลปะฉงชิ่ง และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อก่อตั้งศูนย์จีนตะวันตกอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลจีนด้านตะวันตกในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สำหรับชาวจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง และระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และสาธารณประชาชนจีน ในเขตภาคตะวันตกของจีน อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร เพื่อการศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านวัฒนธรรม ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านจีนตะวันตก และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนสำหรับศึกษาทุกระดับชั้นในจังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้อำนวยการศูนย์จีนตะวันตกคนแรกและคนปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ   ส่งสุขรุจิโรจน์

ผู้อำนวยการศูนย์จีนตะวันตกศึกษา  สถาบันศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วัตถุประสงค์

ศูนย์จีนตะวันตกศึกษาสถาบันศึกษานานาชาติ มีพันธกิจหลักอยู่ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

     1. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลจีนด้านตะวันตกในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สำหรับชาวจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง และระดับประเทศ

     2. เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และสาธารณประชาชนจีน ในเขตภาคตะวันตกของจีน อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร

     3. เพื่อการศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านวัฒนธรรม ภาครัฐและภาคเอกชน

    4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านจีนตะวันตก และเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนสำหรับศึกษาทุกระดับชั้นในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาให้ได้มีความรู้และความสามารถเข้าถึงการสื่อสารทางภาษาจีนและเข้าใจวัฒนธรรมใน ประเทศอาเซียน และประเทศที่มีความร่วมมือกับกลุ่มอาเซียนได้ ซึ่งประเทศจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความร่วมมือกับกลุ่มประชาคมอาเซียนและภาษาจีนก็เป็นภาษาที่มีความสำคัญภาษาหนึ่งของลูกในอนาคตไม่ช้านี้ซึ่งความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริงนั้นจะช่วยพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆกับ"จีน"อย่างหลากหลายยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

Center of Western China Studies

Missions

1. To establish the platform of information dissemination about Western China.

2. To arrange exchange delegation between universities in the Western China   

    and Ubon Ratchathani Rajabhat University .

3. To provide a series of special lectures and seminars on Western China.

4. To encourage and promote teaching and learning Chinese language

 

中国西部研究中心隶属于乌汶皇家大学国际交流学院 , 中心主要工作内容如下 :

1. 建立中国西部信息传播平台

2. 组织赴中国西部交流考察团

3. 开办中国西部系列讲座

4. 建立中国西部汉语教学推广中心

 

เหตุผลที่ไม่เลือกจัดตั้งเป็นศูนย์จีนตะวันออกโดยเลือกเป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์จีนตะวันตก

     เหตุผลในการจัดตั้งศูนย์จีนตะวันตกศึกษาสถาบันศึกษานานาชาตินั้นเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนของรัฐบาลจีนเนื่องจากรัฐบาลจีนได้มี นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตพื้นที่ชั้นในของประเทศจีน 12 มณฑลในภาคตะวันตกเนื่องจากว่าในทางภาคตะวันออกนั้นที่ติดชายแถบทะเลได้มีการพัฒนาพื้นที่ไปมากแล้วแต่ว่าพื้นที่ด้านใน12 มลฑล ของจีนในเขตภาคตะวันตกนั้นส่วนใหญ่ไม่ติดพื้นที่ทางทะเลทำให้เกิดการล้าหลังในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลจีนจีงมีนโยบายเขตพื้นที่เบื้องต้นและทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งในรูปแบบของ สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตลอดจนการจัดการการศึกษาและการค้าการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตูในขณะนั้นจึงได้มีดำริเห็นชอบร่วมกันในการที่จะเริ่มต้นจัดตั้งศูนย์จีนตะวันตกศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อดำเนินพันธกิจ 4 ด้านตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

ภาระกิจของศูนย์จีนตะวันตก​ 

     ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินการภารกิจของศูนย์จีนตะวันตกศึกษานั้นมีอยู่หลายด้าน อาทิเช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านการจัดการอบรบภาษาจีน สำหรับผู้ที่สนใจในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง การส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีออกไปดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเป็นค่ายภาษาตามโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเฉฉวนนครเฉิงตู เดินทางมาบรรยายพิเศษในด้านแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมระหว่างไทยจีน การจัดกิจกรรมโครงการทูตภาษาและวัฒนธรรมจีนในระดับเยาวชนโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยครูเหมียนหยาง มลฑลเฉฉวน ซึ้งได้ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นละ4 เดือน โดยได้มีการจัดส่งทูตเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด และจะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตต่อไป