กิจกรรม


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ พร้มด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย และอาจารย์ ดร.มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี