ข่าวประชาสัมพันธ์

STRE 2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (ระดับนานาชาติ)

5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences"

6 - 9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga, INDONESIA

 

             สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (ระดับนานาชาติ) 5th International Symposium "Sharing on Teaching and Research Experiences"

             สามารถศีกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iei.ubru.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ  โทร. +66 8835 3508 3 หรือ +66 4535 2000 ต่อ 3220   E-mail: jaturong.s@ubru.ac.th

 


banner-80711505725250.jpg