หลักสูตรระยะสั้น

ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

Thai Language for Foreign Students

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Thai Language for Foreign Students) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระดับการเขียนและการอ่านภาษาไทย ในเรื่องของวรรณยุกต์ สระ พยัญชนะ สระผสม ตัวสะกด พยัญชนะควบกล้ำ ศึกษาบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การต้อนรับ การทักทาย การซื้อของ การโดยสาร การบอกเวลา ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

Course name Number of Students Date/Time Fee per student

1. Thai Language Basic Level

(30 Hrs lecture + Self study 210 Hrs)

 1 - 3 persons Private Class 16,000 THB
4 - 6 persons Private Class 5,990 THB

2. Thai Language Intermediate Level

(20 Hrs lecture + Self study 240 Hrs)

1 - 3 persons Private Class 13,990 THB
4 - 6 persons Private Class 4,200 THB

3. Thai Language Advanced Level

(20 Hrs lecture + Self study 300 Hrs)

1 - 3 persons Private Class 13,990 THB
4 - 6 persons Private Class 4,200 THB

* อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว