ศูนย์แปลและบริการทางภาษา

เกี่ยวกับ

ความเป็นมา

 

     ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตั้งและเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2558 เดิมเป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีการดำเนินงานในฐานะเป็นส่วนงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ทั้งด้านงานแปลและการอบรมให้ความรู้แก่สังคม งานแปลของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ได้รับคำชมเชยในแง่ของความถูกต้องและความประณีตของภาษา ทำให้คุณภาพของศูนย์การแปลและบริการด้านภาษาเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา มีนักแปลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ นอกจากนักแปลแล้ว ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษายังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของภาษา มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในฉบับแปลอีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา ยังให้บริการการบันทึกเสียงเป็นภาษาต่าง ๆ รวมทั้งตรวจแก้และเรียบเรียงด้านภาษาและการแปล โดยคณาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของแต่ละภาษา เช่น ไทย เวียดนาม เขมร ลาว จีน อังกฤษ เป็นต้น

     ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา ยังให้บริการด้านการจัดการอบรม โดยศูนย์การแปลและบริการทางภาษาได้จัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรอบรมภาษาต่าง ๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร และภาษาลาว รวมทั้งสามารถจัดคอร์สอบรมได้ตามแต่ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

      ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา ยังได้เป็นศูนย์สอบที่ให้บริการในการจัดสอบ TOEIC, TOEFL Junior และ TOEFL ITP โดย ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา คือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองว่าได้เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP แห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 ตึก 30 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
โทรศัพท์: 045 352 000 ต่อ 3220 และ 095-605-6108

โทรสาร: 045 474 141
Email : iei@ubru.ac.th